مقاله سبک‌های مدیریتی و‌ تأثیر‌آن برتعهد سازمانی با نقش ‌متغیر سطح تحصیلات

خلاصه

در دنياي شتابان امروز يكي از مسائل مورد توجه متخصصان و صاحب نظران‌، سبكهاي رهبري مديران است‌.‌ سبكهاي رهبري مديران غالباً به باورها و ارزشها و شخصيت مدير بستگي دارد‌.‌ نحوة رفتار مديران با كاركنان از جمله مسائلي است كه در انجام خدمات، تأثير فراوان دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سبک‌های مدیریتی بر تعهد سازمانی با توجه به نقش متغیر مداخله‌گر سطح تحصیلات می‌باشد. این تحقیق مطالعه‌ای علی-‌همبستگی از شاخه مطالعات توصیفی است. از نظر هدف مطالعه‌ای كاربردي و از نظر درجه اهمیت و کنترل داده‌ها نیز تحقيقي پیمایشی است. جامعه پژوهش را مدیران و کارکنان سازمان ها و ادارات مورد مطالعه تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی طبقه‌ای از نوع تخصیص متناسب می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان محاسبه گردیده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه ‌سبکهای مدیریت و تعهد سازمانی استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از سبکهای مدیریت و تعهد سازمانی را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه‌ها از ضریب همبستگی استفاده شده و روابط معنی‌دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد.‌ نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنا داری بین سبکهای مدیریت و تعهد سازمانی مدیران و شرکت های مورد مطالعه با توجه به نقش مداخله‌گر سطح تحصیلات  وجود دارد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.

اشتراک گذاشتن این مطلب با دیگران

نویسنده مقاله:

محمدرضا ستوده
محمدرضا ستودهمدیر دپارتمان آموزش مدیریت و علوم مالی
دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی در مقطع دکتری از دانشگاه آزاد قزوین هستم و از سال 1380 به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد آستارا فعالیت می¬کنم. همچنین در چند مقطع به عنوان معاون اداری و مالی و مدیر گروه آموزشی مدیریت و حسابداری در دانشگاه فعالیت داشته ام و چندین مقاله علمی پژوهشی و کتاب در حوزه های پژوهش عملیاتی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تصمیم گیری تالیف کرده¬ام.
از سال 1397 افتخار همکاری با مجتمع فنی تهران را در سمت مدرس و مدیر در دپارتمان¬های مدیریت و علوم مالی دارم.

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها