خبر چاپ مقاله علمی- آموزشی دکتر یونس طاوسی( مدیر دپارتمان زبانهای خارجه بزرگسال مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت ) ” نقش ارزیابی کلاسی : تاکید بر ارزیابی تکوینی زبان” در مجله علمی ” پیشرفت های علوم اجتماعی و انسانی” .
لینک مجله :

http://jassh.info/index.php/jassh/index
JOURNAL OF ADVANCES IN SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES
Received 25 June 2020 | Accepted 30 July 2020 | Published Online 10 Aug 2020

JOURNAL OF ADVANCES IN SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES
Received 25 June 2020 | Accepted 30 July 2020 | Published Online 10 Aug 2020
DOI: https://doi.org/10.15520/jassh.v6i8.513 JASSH 6 (8), 1275

ISSN (O) 2589-9341 | (P) 2589-9341 IF:1.6

دکتر یونس طاوسی