جناب آقای دکتر یونس طاوسی عضویت شما را به عنوان داور مجله ی علمی میمبار سکولا داسارتبریک عرض می نماییم.

لینک مجله ی علمی :

https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbar/about/editorialTeam