دانلود کتاب آموزش زبان A woman who went to bed for a year

A woman who went to bed for a year

Book by Sue Townsend

86% liked this book

Google users

Description

The day her gifted twins leave home for university, Eva climbs into bed and stays there. For seventeen years she’s wanted to yell at the world, ‘Stop! I want to get off.’ Finally, this is her chance. Perhaps she will be able to think. … Google Books

Originally published: 2012

Author: Sue Townsend

Genres: Humour, Fiction

 لطفا برای دانلود کتاب روی تصویر بالا کلیک کنید.

زنی که برای یک سال به رختخواب رفت  اثر سو تونسند

اوا، شخصیت اصلی، از خانواده اش ناامید شده است. وقتی که فرزندانش خانه را ترک می کردند، به تخت خوابش می رفت و همانجا می ماند. دیگر برای همسر بی تفاوتش زن وظیفه شناسی نبود . همینطور برای فرزندان بی خیالش مادرایده آلی نبود.خیلی زود اتفاقات نامنتظره ای شروع می شود وهرکسی چهره ی واقعی خود را در کارهای خانه داری نشان می دهد. این رمان کمدی است اما در عین حال در جستجوی نقش افراد خانواده های سنتی است.برای مرور جزئیات بیشتر نوشته ی گاردین را بخوانید.

 بامزه ترین نقل قول

برایان عکس را در یک کتاب مقدس قدیمی گذاشت.مطمئن بود جای امنی است و هیچ کس لای آن را باز نمی کند .”

Brian kept the photograph inside an old Bible. He knew it would be safe there nobody ever opened it

سطح کتاب: 

مدت زمان مطالعه:  دقیقه

دکتر یونس طاوسی

مدیر دپارتمان آموزش زبان بزرگسال

مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت