روزهای برگزاری : جمعه

ساعت برگزاری :
13:00 – 09:00

ظرفیت محدود می باشد.