روزهای برگزاری : یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری :
17:30 – 14:30

ظرفیت محدود می باشد.