روزهای برگزاری: شنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری : 22:30 -20:30

ظرفیت محدود می باشد.