روزهای برگزاری : شنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری :
17:30 – 14:30

ظرفیت محدود می باشد.