روزهای برگزاری : چهارشنبه

ساعت برگزاری :
20:30 – 17:30

ظرفیت محدود می باشد.