روزهای برگزاری : یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری :
19:00 – 17:30

ظرفیت محدود می باشد.