روزهای برگزاری : پنج شنبه

ساعت برگزاری :
14:00 – 11:00

ظرفیت محدود می باشد.