روزهای برگزاری : پنجشنبه

ساعت برگزاری :
12:00 – 09:00

ظرفیت محدود می باشد.