روزهای برگزاری : شنبه و دوشنبه

ساعت برگزاری :
22:30 – 20:30

ظرفیت محدود می باشد.