روزهای برگزاری :جمعه

ساعت برگزاری :
12:30 – 08:30

ظرفیت محدود می باشد.