روزهای برگزاری : شنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری :
22:30 – 20:30

ظرفیت محدود می باشد.