روز برگزاری : پنچ شنبه

ساعت برگزاری :
14:30 – 12:00

ظرفیت محدود می باشد.