روزهای برگزاری: شنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری : 17:30 -15:00

ظرفیت محدود می باشد.