روز برگزاری : یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری :
دختر :       19:00 – 17:30

پسر :       20:30 – 19:00

ظرفیت محدود می باشد.