روز برگزاری : شنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری : 19:00 – 17:30

ظرفیت محدود می باشد.