روزهای برگزاری : شنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری : 17:30 – 14:30

ظرفیت محدود می باشد.