روز: پنجشنبه

تاریخ : 98/08/30

کارگاه تخصصی رایتینگ تسک 2 آیلتس ( به زبان فارسی)

بررسی آخرین تغییرات نمره دهی راتینگ

ارائه نقشه ذهنی تخصصی

بررسی ساختارهای ضرروری

پیشنهاد کلمات مرتبط

رفع سوء برداشت های رایج

آموزش چگونگی همبستگی و پیوستگی در رایتینگ

پایان کارگاه یک آزمون رایتینگ گرفته خواهد شد

آنالیز 2 روزه برگه ها و مشاوره 15 دقیقه رایگان

مکان مجتمع فنی تهران رشت

مدرس: دکتر یونس طاوسی