روزهای: شنبه و چهارشنبه

ساعت: 19:00 تا 20:30

تاریخ شروع: 98/08/18

برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
PreMove232 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/28 تومان270,000
Move632یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/27 تومان270,000
Move632 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/28 تومان270,000
Move632 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/28 تومان270,000
Move332 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/12/28 تومان270,000
Move332یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/12/27 تومان270,000
Move232 دوشنبه19:00 تا 20:30 98/12/26 تومان270,000
Start132یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/27 تومان264,000
Kids732یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/27 تومان264,000
Kids532 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/12 تومان264,000
Move932یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/12/06 تومان270,000
Move932یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/12/06 تومان270,000
Move232 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/28 تومان270,000
Move132 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/14 تومان270,000
Move132 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/05 تومان270,000
Start632یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/27 تومان264,000
Start332 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/01 تومان264,000
Fly632یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/12/27 تومان294,000
Fly432 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/12/03 تومان294,000
Fly532یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/12/27 تومان294,000
Fly232 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/26 تومان270,000
Fly232 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/26 تومان270,000
Move1632 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/12/03 تومان270,000
Move1632 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/03 تومان270,000
Move1232یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/06 تومان270,000
Move1232یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/06 تومان270,000
Move1332 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/03 تومان270,000
Move1132 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/03 تومان270,000
KETS132یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/12/06 تومان294,000
KETS132 پنجشنبه 08:30 تا 11:30 98/12/22 تومان294,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/03 تومان294,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/12/03 تومان294,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه 15:15 تا 16:45 98/12/03 تومان294,000
Fly532یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/06 تومان294,000
Fly532 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/03 تومان294,000
Fly632 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/26 تومان294,000
KETS332 پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/12/22 تومان294,000
KETS332 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 98/12/22 تومان294,000
KETS232 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/03 تومان294,000
KETS232 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/03 تومان294,000
PETS232یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/06 تومان312,000
KETS732 پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/12/22 تومان294,000
KETS432 پنجشنبه 08:30 تا 11:30 98/12/22 تومان294,000
KETS432 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 98/12/22 تومان294,000
PETS432یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/27 تومان312,000
PETS432یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/27 تومان312,000
KETS232 پنجشنبه 8:00 تا 11:00 98/12/22 تومان312,000
PETS232یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/06 تومان312,000
PETS232یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/06 تومان312,000
PETS432 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 98/12/22 تومان312,000
PETS532 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/12/03 تومان312,000
PETS532یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/06 تومان312,000
Advance332 پنجشنبه 17:30 تا 20:30 98/12/22 تومان318,000
Advance432 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 98/12/22 تومان318,000
Advance532 دوشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/26 تومان318,000
Free Discussion1 20 پنجشنبه 14:30 تا 16:00 98/12/22 تومان318,000
Advance532 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/03 تومان318,000
Advance532یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/06 تومان318,000