روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 19:00 تا 20:30

تاریخ شروع: 98/08/19

برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Move1432 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/07/13 تومان270,000
Move1432 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/07/13 تومان270,000
Move1032یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/07/16 تومان270,000
Move1032یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/07/16 تومان270,000
Move732یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/07/16 تومان270,000
Move132یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/07/30 تومان270,000
PreMove132 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 98/07/22 تومان270,000
Start132 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 19:00 98/07/18 تومان264,000
Fly732یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/07/16 تومان294,000
Fly632 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:30 98/07/13 تومان294,000
Fly632 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/07/13 تومان294,000
Fly632 شنبه و چهارشنبه 15:15 تا 16:45 98/07/13 تومان294,000
Fly332یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/07/16 تومان294,000
Fly332 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/07/13 تومان294,000
KETS832یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:30 98/07/16 تومان294,000
KETS832یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/07/16 تومان294,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/07/13 تومان294,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/07/13 تومان294,000
PETS332 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/07/13 تومان312,000
PETS332یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/07/16 تومان312,000
Advance332یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/07/16 تومان318,000
Advance332 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/07/13 تومان318,000