روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 20:30 تا 22:30

تاریخ شروع: 98/08/14

برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Beginner2 36یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/06/26 تومان334,000
Pre Intermediate1 36یکشنبه و سه شنبه 10:00 تا 12:00 98/06/31 تومان345,000
Pre Intermediate4 36 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/06/30 تومان345,000
Intermediate3 36یکشنبه و سه شنبه 15:30 تا 17:30 98/06/24 تومان345,000
IELTS2 51یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19 98/07/02 تومان1,216,000
IELTS3 51یکشنبه و سه شنبه 19 تا 21 98/06/24 تومان1,216,000
IELTS4 51 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/06/27 تومان1,216,000