روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 20:30 تا 22:30

تاریخ شروع: 98/08/12

برنامه کلاس های آموزش میکروکنترلر AVR

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
PLCS7300/400 I24 جمعه 9:00 تا 13:00 98/08/24 تومان792,000
PLCS7300/400 II24یکشنبه و سه شنبه 9:00 تا 12:00 98/09/10 تومان808,000
میکروکنترلر AVR 50یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/09/10 تومان855,000
EPLAN 30یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/09/12 تومان870,000
مدیریت هوشمند ساختمان BMS 36 جمعه 8:00 تا 16:00 98/09/08 تومان825,000
طراحی تاسیسات الکتریکی 30 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/09/10 تومان756,000
اصول برق صنعتی و مدارات فرمان 80 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/09/09 تومان8,280,000