روزهای: شنبه و چهارشنبه

ساعت: 20:30 تا 22:30

تاریخ شروع: 98/08/08

برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع روز برگزاری مبلغ
Upper Intermediate1 36 20:30 تا 22:30 98/12/20 یکشنبه-سه شنبه تومان345,000
Upper Intermediate2 36 20:30 تا 22:30 98/12/21 شنبه- چهارشنبه تومان370,000
Pre Intermediate4 36 20:30 تا 22:30 98/12/03 شنبه- چهارشنبه تومان345,000
Elementary3 36 17:30 تا 19:30 98/12/15 دوشنبه -پنجشنبه تومان3,340,000
Elementary3 36 20:30 تا 22:30 98/11/13 یکشنبه-سه شنبه تومان334,000
Elementary1 36 20:30 تا 22:30 98/11/15 یکشنبه-سه شنبه تومان334,000
Beginner3 36 20:30 تا 22:30 98/11/02 شنبه- چهارشنبه تومان334,000
Beginner1 36 20:30 تا 22:30 98/10/28 شنبه- چهارشنبه تومان334,000