سوالات مدیریت پروژه

 1. پروژه را تعریف کنید. یک مثال به همراه گانت چارت ذکر شود.
 2. 5 ویژگی پروژه ها را نام ببرید.
 3. مدیریت پروژه را تعریف کنید.
 4. برنامه ریزی پروژه چیست؟
 5. WBS مخفف چیست؟
 6. نحوه ارتباط فعالیت ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ دو مورد را نام ببرید.
 7. نکات حائز اهمیت در تنظیم روابط بین دو فعالیت را نام ببرید.
 8. کدامیک جزء ساختار شکست کار نمی باشد؟
  1. تعریف روابط منطقی
  2. تکه تکه است           
  3. دارای منابع است                 
  4. مدت عملیات مشخص است