CEH مخفف Certified Ethical Hacker، به معنای مدرک تخصصی هکرهای قانونمند می باشد. این مدرک روی تکنولوژیهای هک از منظر تدافعی تکیه دارد. تکنیکهای Hacking شامل راهها و روشهایی است که طی آن برنامه ها به نحوی طراحی می گردند که کارهایی فراتر از آنچه از آنها انتظار می رود را در جهت سیاستها و پروسه های امنیتی، انجام دهند.


لطفا جهت دانلود کتاب روی تصویر بالا کلیک کنید