نمونه سوالات مهارت اول ICDL مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

 

کدام نوع کامپیوتر قابل حمل نمیباشد؟

Laptop

Desktop

Tablet

Notebook

 

در عبارت ROM حرف O داللت بر چه عبارتی دارد؟

Organize

One

Only

 

اجزاء مختلفی که با هماهنگی کار میکنند و هدف واحدی را دنبال میکنند….. نامیده میشوند.

برنامه

نرم افزار

سخت افزار

سیستم

 

برنامه برای اجرا شدن باید در حافظه ….. قرار گیرد.

ROM

Cash

Hard

RAM

 

به قسمتهای قابل لمس کامپیوتر …… میگویند.

واحد سیستم

نرم افزار

سخت افزار

 

چیست؟ System Unit

محل نگهداری داده و اطالعات است یک واحد ورودی است

یک واحد خروجی است.

سخت افزاری است که در برگیرنده سخت افزارهای کامپیوتر میباشد.

 

کدام یک از گزینه های زیر دو شرکت عمده تولید کنندگان CPU میباشند؟

Intel, AMD

AMD, IBM

Intel, IBM

IBM, SDR

 

CPU( ریز پردازنده( شامل دو بخش به نامهای ……و…… میباشند.

واحد مرکزی، واحد کنترل

واحد کنترل، واحد محاسبه و منطق

واحد محاسبه و منطق، واحد سیستم مرکزی

واحد کنترل، واحد حافظه با دسترسی دائمی

 

یک بیت معادل……….. میباشد.

1024 بایت کوچکترین واحد سنجش حافظه 0 و یا 1 یک کاراکتر ب و ج

 

کدام یک از موارد زیر تعیین کننده رده یا نوع کامپیوتر میباشد؟

حافظه Ram ظرفیت disk Hard سرعت CPU نوع و حافظه کارت گرافیکی

 

یک مگابایت معادل……………… بایت است.

1024*1024 1024 20

2 ب و ج

 

کدام یک از گزینههای زیر نمونه هایی از حافظه ثانویه هستند؟

2و1 RAM CD سخت دیسک

 

داده ها جهت پردازش توسط CPU از طریق واحد ورودی وارد……. میشوند.

حافظه اولیه حافظه ثانویه حافظه کمکی ثانویه حافظه ثبات

 

کدام یک از گزینه های زیر نمونههایی از نرم افزارهای سیستمی هستند؟

سیستم عامل نرم افزارهای سودمند راه انداز دستگاهها هر سه گزینه

 

کدام یک از گزینههای زیر سیستم عامل نمیباشد؟

Application Windows Mac OS Linux

 

کدام یک از نرم افزارهای زیر برای ذخیره، مدیریت و برقراری ارتباط بین مقداری از دادهها

استفاده میشوند؟

Word processor Database Presentation Spreadsheet

اگر بخواهید عقاید و نظرات خود را در اینترنت منتشر کنید میتوانید از …… استفاده کنید.

RSS Podcast Website Weblog

 

نرم افزارهایی که برای آسیب رساندن به دادهها یا سرقت اطالعات کامپیوتر طراحی شده اند…. نامیده میشوند.

Trojan horse Malware Worm Virus

 

شبکه جهانی Internet شبکه ای از نوع…….. میباشد؟

3 و2 WAN MAN LAN

 

خرید و فروش و مبادله کاال، خدمات یا اطالعات از طریق شبکه های کامپیوتری …… نامیده میشود.

تجارت الکترونیک بانکداری الکترونیک دولت الکترونیک دور کاری

 

کدام یک از گزینه های زیر از روشهای اتصال به اینترنت میباشد؟

ارتباط تلفنی خطوط DSL مودم کابلی هر سه گزینه

 

فشار دادن کلید…… باعث تایپ کاراکتر خالی در هنگام تایپ میشود؟

Enter Ctrl Space ALT

 

کدام یک از نرمافزارهای زیر مرورگر هستند؟

2 و 1 گزینه Microsoft Outlook Netscape Navigator Internet Explorer

 

چاپگرهای ……. دارای نوار جوهر به نام ریبون میباشند.

جوهر افشان لیزری غیر ضربه ای ماتریس نقطه ای

 

کامپیوتر سرویس دهنده در یک شبکه کامپیوتری ……. نامیده میشود.

Station Terminal Client Server

 

کدام یک از گزینه های زیر جزء کامپیوترهای شخصی میباشند؟

گزینه سه هر All in one Desktop Laptop

 

به داده های پردازش شده……………میگویند.

Process Data Input Information

 

چاپگرها قابلیت اتصال به کدام درگاه را دارند؟

3و1 Parallel Serial USB

 

شبکه های کامپیوتری موجود در یک شرکت معموالً از چه نوعی میباشند؟

MAN WAN LAN الف و ب

 

مزایای استفاده از شبکه عبارتست از:

اشتراک منابع نرم افزاری اشتراک منابع سخت افزاری

تبادل داده هر سه گزینه

 

کدام یک از گزینههای زیر از فناوری ارتباطی در روش باند عریض نمیباشند؟

ماهواره خط تلفن فیبر نوری خطوط DSL

 

کدام نوع نرمافزار برای استفاده رایگان توزیع میشود؟

Freeware Source Code Demoware Shareware

 

کدام یک از گزینه های زیر نام درگاه سری است؟

PS2 USB COM1 LPT1

 

هر کیلو بایت ……. بایت است.

1024*1024 1000 1024 2048

 

کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

حافظه اولیه کامپیوتر حافظه ای پایدار است. برای ذخیره دایمی اطالعات از حافظه اولیه استفاده میشود.

حافظه اولیه کامپیوتر حافظه ای نا پایدار است. حافظه ثانویه با قطع برق از بین میروند.

هر کاراکتر معادل چند بیت است؟

2 بیت 4 بیت 1 بیت 8 بیت

 

کدام یک از گزینههای زیر نمونه هایی از حافظه اولیه هستند؟

دیسک سخت CD RAM فالپی دیسک

 

به برنامه ها و دستورالعملهای قابل اجرا در کامپیوتر ……. گفته میشود.

نرم افزار سخت افزار میان افزار سیستم عامل

نرم افزارها به چند گروه اصلی تقسیم میشوند؟

2 4 1 3

 

کدام یک از گزینههای زیر نرم افزار کاربردی نمیباشد؟

پایگاه داده طراحی زبان برنامه نویسی راه انداز

 

کدام یک از نرم افزارهای زیر توانایی ایجاد، ویرایش و چاپ اسناد متنی را دارد؟

Word processor Database Presentation Spreadsheet

 

در کدام یک از فناوریهای زیر در اینترنت اخبار سایت به روز میشود و به کاربر به طور خودکار اطالع داده میشود؟

RSS Podcast Website Weblog

 

….. برنامه های نرم افزاری کوچکی هستند که به یک برنامه اجرایی و یا نواحی از سیستم حمله کرده و اجرای آن را مختل میکنند.

Trojan Horse Malware Worm Virus

 

شبکه ای که از شبکه های محلی بزرگتر است و میتواند تعدادی از دفاتر یک شرکت در شهر را تحت پوشش قرار دارد چه نام دارد؟

VAN WAN MAN LAN

 

انجام امور بانکی از طریق اینترنت و بدون حضور در شعب بانک را …… میگویند.

تجارت الکترونیک بانکداری الکترونیک دولت الکترونیک دور کاری

 

جهت انجام یک دستور و انجام یک عمل کلید…………………….. مورد استفاده قرار میگیرد.

ENTER CTRL Backspace ALT

 

در  برای تایپ علائم بالایی صفحه کلید، کدام کلید را باید پایین نگه داشت؟

Enter Ctrl Shift ALT

 

شبکه ها از نظر قابلیت دسترسی افراد به دو دسته………………..و…………… تقسیم میشوند.

دولنی و خصوصی WANوLAN PSTNوISDN عمومی و خصوصی

 

کدام یک از چاپگرهای زیر نمیتوانند اشکال گرافیکی را رسم کنند؟

جوهر افشان لیزری پالتر ماتریس نقطه ای

 

کامپیوتر سرویس گیرنده در یک شبکه کامپیوتری ……. نامیده میشود.

Station Terminal Client Server

 

IT مخفف چیست؟

Information Training Information Technical

Information Technology Information Type

 

خروجی که بعد از انجام عملیات بر روی دادههای خام تولید میشود……. نامیده میشود.

اطالعات داده های پردازش شده دستورالعمل 1 و 2

 

CDدر عبارت ROM-CD مخفف چه کلماتی است؟

Computer Disk Compact drive

Compact Disk Computer Drive

 

به شبکههای خصوصی که شرکتها برای تبادل داده و اشتراک اطالعات استفاده میکنند….

گفته می شود.

PSTN intranet Internet Extranet

 

کدام یک از گزینه های زیر از خدمات موجود در اینترنت میباشند؟

پست الکترونیک تار جهان گستر تبادل فایل هر سه گزینه

 

در شبکههای کامپیوتری به ارسال اطالعات…… گفته میشود.

Broadband Dialup Upload Download

 

کدام نوع نرمافزار برای استتتفاده به مدت محدود )معموالً یک ماه( به صتتورت رایگان

استفاده میشود؟

Freeware Source Code Demoware Shareware

 

به محل اتصال کابلها به پشت واحد سیستم ….. میگویند.

Connector USB Port BUS

 

یک گیگا بایت……. بایت است.

40 بتوان 2 2 بتوان 1024 3 بتوان 1024 50 توان به 2

 

در صورتی که فضای میز محدود است استفاده کدام وسیله مناسبتر است؟

Touchscreen Trackball Touchpad Mouse

 

کار کامپیوتر اساساً بر مبنای چه سیستمی است؟

اکتال دهدهی هگزا دسیمال دو دویی

 

عبارت فارسی CPU معادل کدام یک از گزینه های زیر است؟

واحد حافظه واحد پردازنده واحد پردازنده مرکزی واحد حافظه و کنترل

 

به نرم افزارهایی که در جهت هدف خاصی و برای برآورده کردن نیازهای کاربردی تهیه می شوند نرم افزارهای…… گفته میشود.

کاربردی سیستمی سودمند راه انداز

 

به تولید نتایج غلط و پیش بینی نشده توسط یک نرم افزار ……. گفته میشود

Register Bug Crash Hang

 

برای طراحی یک پل از کدام نرم افزار زیر میتوان استفاده کرد؟

AutoCAD PowerPoint Excel Access

 

کدام یک از نرم افزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل اعداد استفاده میشود؟

Word processor Database Presentation Spreadsheet

 

حرف L در واژه مخفف LAN کدام یک از گزینههای زیر است؟

Linked Local Long Leading

 

کدام یک از گزینه های زیر از عملکردهای ویروس کامپیوتری میباشد؟

نمایش پیغام یا تصویر خاص در کامپیوتر پخش صدا

تخریب اطالعات هر سه گزینه

 

کدام یک از گزینههای زیر در جامعه اطالعاتی مهم ترین است؟

نرم افزار دادهها سخت افزار شبکه

 

کدام یک جزء امکانات الزم جهت ارسال و دریافت Mail-E نمیباشد؟

کامپیوتر شخصی مودم خط تلفن اتصال به شبکه LAN

 

نام کاراکتر : چیست؟

سمی کالن ویرگول کاما کالن

 

کدام کاراکتر به وسیله یک صفحه کلید استاندارد قابل تایپ نمیباشد؟

کاراکتر & کاراکتر £ کاراکتر @ کاراکتر ~

 

ISP مخفف عبارت………………..میباشد.

Internet Support Port Internet Support Provider

Internet Service Provider Internet System Provider

 

کدام یک جزء پارامترهای مهم در خرید یک چاپگر نمیباشد؟

سرعت چاپگر رنگی بودن چاپگر کیفیت چاپ تعداد سینی کاغذ چاپگر

 

در یک شبکه کامپیوتری نرخ تبادل داده با چه واحدی سنجیده میشود؟

bsp Spb bps Sbp

 

در کلمه ICT حرف I مخفف چه کلمه ای است؟

Information interanet Internet International

 

کدام یک از گزینه های زیر کامپیوتر از نوع PC هستند؟

گزینه سه هر All in One Laptop Desktop

 

کدام یک از حافظه های زیر به طور مستقیم با CPU در ارتباط است؟

CD HARD RAM ROM

 

یک مودم 3500 بایت اطالعات را در یک ثانیه مدوله میکند.سرعت این مودم برحسب واحد KBPS( کیلو بیت بر ثانیه( چه قدر است؟

56 128 28 3.5

 

کدام یک جزء کاربردهای شبکه نمیباشد؟

به اشتراک گذاشتن فایلها برقراری تماس تلفنی

به اشتراک گذاشتن سخت افزارها پست الکترونیک

 

در شبکههای کامپیوتری به عمل دریافت اطالعات…… گفته میشود.

Broadband Dialup Upload Download

 

کدام نوع از نرمافزارهای زیر به کاربر اجازه میدهد که به دلخواه و سلیقه خود تغییراتی را در

برنامه بوجود بیاورد؟

Freeware Open Source Demoware Shareware

USB مخفف کدام گزینه است؟

Unit Serial Basic Universal System Basic

Unit System Basic Universal serial Bus

 

یک بیت معادل……….. میباشد

1024 عدد 0 و 1 است کوچکترین واحد سنجش حافظه بین 0 و 1

یک بایت جهت ذخیرهسازی 8 کاراکتر 8 بایت

 

کدام یک از سخت افزارهای زیر خروجی هستند؟

Keyboard Trackball Touchpad Speaker

 

یک کاراکتر معادل ….. بایت است.

32 16 8 1

 

حافظه استفاده شده بین CPU و RAM برای باال بردن سرعت دسترسی به دادهها…..نامیده

میشود.

Cache Register ALU واحد حافظه و کنترل

……شامل نرم افزارهای سیستمی می باشد.

سیستم عامل کامپایلر مترجم برنامه کمکی

 

کدام یک از گزینههای زیرجزء نرمافزارهای سیستمی به حساب میآید؟

NU Windows Mozilla NC

 

کدام یک جزء روشهای مراقبت از دادهها به شمار نمیرود؟

تهیه مرتب نسخههای پشتیبان خاموش کردن کامپیوتر به مدت طوالنی و کار نکردن با آن

استفاده از رمز عبور ذخیره کردن مرتب

 

کدام یک از نرم افزارهای زیر توانایی ایجاد، ویرایش و چاپ اسناد متنی را دارد؟

Word processor Database Presentation Spreadsheet

 

حرف W در واژه مخفف WAN کدام یک از گزینههای زیر است؟

Web Wide World Wan

 

ویروس ها جزء کدام دسته از برنامهها هستند؟

کاربردی بازی سیستمی مخرب

 

در عبارت RSI حرف R مخفف چه کلمه ای است؟

Random Reset Repetitive Random

 

کدام مورد جزء ویژگیهای پست الکترونیک نیست؟

ارسال و دریافت نامه در هر موقعیت هزینه پایین تبادل پیامها

ایجاد پیام به صورت صفحات وب سرعت باال در جابجایی نامهها

 

با روشن شدن کدام کلید از مجموعه کلیدهای اعداد بخش ماشین حساب فعال میشوند؟

Home Caps Lock Insert Num Luck

 

فشار دادن کلید …. باعث تایپ کاراکتر خالی در هنگام تایپ میشود.

Ctrl Alt Space ESC

 

اشتراک اینترنت تهیه شده از یک ISP کدام گزینه را شامل نمیشود؟

Software Phone number Password User name

 

چاپگرهای ………..دارای نوار جوهر داری به نام ریبون میباشند.

جوهر افشان ماتریس نقطهای لیزری پالتر

 

واحد سنجش سرعت ارتباطی مودم کدام یک از موارد زیر میباشد؟

bit GHZ Kb/s DPI

 

در کلمه IT حرف Tمخفف چه کلمه ای است؟

Technology Telecom Telecommunication Terminal

 

کدام گروه از کامپیوترهای زیر فقط با باطری کار میکنند؟

Palmtop Notebook Laptop Desktop

 

کدام قطعه در سرعت کامپیوتر تاثیر گذار است؟

CD HARD RAM ROM

 

در کدام نوع حافظه دادهها توسط اشعه لیزر ثبت و خوانده میشود؟

Tape Hard disk CD-ROM Floppy

 

برای یافتن موضوعات دلخواه در شبکه اینترنت از………….استفاده میشود.

Telnet Email Search engine Internet explorer

 

وسیع ترین شبکه WAN کدام گزینه میباشد؟

Arpanet Extranet Interanet Internet

 

جهت مشخص شدن یک نرم افزار که ارتقاء و بهبود یافته است از چه کلمهای استفاده میشود؟

Name Version Year Bar code

 

هر آنچه که در صفحه نمایش میبینید از نقاطی به نام……. تشکیل شده اند.

DPI Pixel Color Depth Resolution

 

هر بایت برابر……………..است.

هشت کاراکتر یک کاراکتر صفر و یک 16 بیت

 

کار اسکنر شبیه کدام وسیله است؟

فتوکپی فاکس دستگاه ظهور عکس پرینتر

 

کلیه دادهها و اطالعات در کامپیوتر به صورت ……………….. ذخیره میشوند.

رشته ای از کاراکترها رشته ای از ارقام رشته ای از 0 و 1 رشته ای از حروف و اعداد

 

سرعت خواندن و نوشتن دادهها در کدام نوع حافظه باالتر است؟

DVD Hard disk CD-ROM RAM

 

کدام گزینه در مورد سیستم عامل صحیح است؟

پل ارتباطی میان انسان و کامپیوتر هماهنگ کننده بین نرم افزار و سخت افزار

ساده کردن عملکرد کامپیوتر جهت استفاده کاربر هر سه گزینه

 

به فرد یا افرادی که برای تهیه نرم افزاربه ارزیابی و بررسی نیازها میپردازند……میگویند.

برنامه نویس بازاریاب تحلیلگر سیستم مشتری

 

بهترین صندلی جهت کار با کامپیوتر صندلی میباشد که……………

به صورت مبل راحت باشد قابل تنظیم باشد

بدون تکیهگاه باشد امکان جابه جایی را داشته باشد

 

کدام گزینه جزء وظایف اصلی یک واژه پرداز نمیباشد؟

رسم جدول رسم نمودار درج تصاویر تجزیه و تحلیل دادها

حرف Aدر واژه مخفف LAN کدام یک از گزینههای زیر است؟

Assistant Area All Approach

 

قانونی که طبق آن استفاده از دادههای شخصی غیر مجاز بوده و نباید توسط دیگران قابل

دسترسی باشد چه نام دارد؟

Privacy Copy right Security Password

 

علم و فناوری ایمنی و راحتی استفاده از لوازم را ……………گویند.

Designed Utility Ergonomic Safely

 

جهت دسترسی به پست الکترونیک کدام گزینه مورد نیاز است؟

ایجاد یک آدرس پستی مخصوص به خود عضویت در دهکده جهانی

دسترسی به اینترنت داشتن میکرو فون

 

کلیدهای تابعی به کدام یک از کلیدهای زیر گفته میشود؟

Space و Backspace Shiftو Ctrl Shift وAlt F12 تا F1

 

جهت پاک نمودن حروف و کاراکتر تایپ شده قبلی از کلید….. استفاده مینماییم.

Ctrl Alt Back Space Tab

 

به فناوری انتقال صوت از طریق اینترنت………………گفته میشود.

VoIP Podcast Weblog RSS

 

چاپگرهای ………..برای ایجاد تصاویر از پرتوی لیزری استفاده میکنند.

جوهر افشان ماتریس نقطهای لیزری پالتر

 

کدام گزینه جزء شبکه های خصوصی محسوب میشود؟

Internet Extranet Intranet ب و ج

 

مبحث IT کدام یک از موارد زیر را شامل میشد؟

استفاده و به کار گیری کامپیوتر

جنبههای مختلف مدیریت و پردازش اطالعات

کمک به ایجاد و نگهداری و پشتیبانی از دادهها و اطالعات

همه موارد

 

کدام گزینه از انواع مونیتورهایی میباشد که در Laptop هم استفاده میشود؟

LCD Plasma RGB CRT

 

کدام گزینه صحیح است؟

پردازش، فرایندی است که روی دادههای ورودی انجام شده و دادههای خروجی را ارائه میدهد.

پردازش، فرایندی است که روی برنامهها انجام شده و توانایی آنها را افزایش میدهد.

پردازش، فرایندی است که روی دادهها انجام شده و برنامههای کامپیوتری را تولید میکند.

پردازش وظیفه Ram و CPU میباشد.

 

کدام یک از سخت افزارهای زیر در داخل Case قرار میگیرند؟

Mouse Hard disk Printer Keyboard

 

کدام مورد جزء خدمات اینترنت است؟

پست الکترونیک تبادل فایل گفتگوی زنده هر سه گزینه

 

شبکهای که کامپیوترهای چند دفتر تجاری را که هر یک از آنها در نقطهای از شهر قرار دارد به هم متصل میکند شبکه ای از نوع ………….. میباشد.

WLAN WAN LAN MAN

 

Copyright بر چه مسئله ای داللت میکند؟

امتیاز نرم افزار تهیه نسخه پشتیبان رعایت حقوق تولید کننده مجوز تولید نرم افزار

 

کدام سخت افزار در کامپیوترهای قابل حمل کار ماوس را انجام میدهد؟

Stylus Touchpad Trackball Touch screen

 

برای ذخیره کلمه Computer ……………….. بایت از حافظه را نیاز دازید.

64 16 8 32

 

بار کدخوانها مجهز به کدام سخت افزار میباشند؟

RAM Hard Printer Scanner

 

عبارت درست کدام گزینه زیر است؟

هر هشت بایت معادل یک بیت است هر هشت بیت معادل یک بایت است

هر هشت بایت معادل یک کاراکتر است هر هشت کاراکتر معادل یک بایت است.

 

ROM مخفف کدام عبارت زیر است؟

Read optical memory Read only memory

Rewritable only memory Random Only memory

 

سیستم عامل عبارتست از:

نرم افزاری جهت ایجاد تصاویر گرافیکی و اتصال به شبکه

نرم افزاری جهت انجام امور تایپ

نرم افزاری جهت کنترل و راهبری سخت افزار و نرم افزارهای موجود در یک کامپیوتر

هر سه گزینه

 

نرم افزار تشخیص صدا (Software Recognition Voice (عبارت است از:

امکان تبدیل متنهای موجود در فایلها به صدا جهت شنیدن

امکان تبدیل صدای ورودی به یک فایل متنی

امکان تبدیل صداهای گوناگون به یک فایل صوتی

امکان ویرایش فایلهای صوتی

 

بهترین وضعیت نمایشگر جهت رویت کدام گزینه است؟

چشمان کاربر هم سطح پایین نمایشگر باشد.

چشمان کاربر هم سطح باالی نمایشگر باشد.

چشمان کاربر هم سطح وسط نمایشگر باشد.

چشمان کاربر هم سطح کنار نمایشگر باشد.

 

کدام گزینه برای ارسال دریافت و ساماندهی نامههای الکترونیک استفاده میشود؟

Mozilla Fire Fox

Internet Explorer

Netscape Navigator

Outlook

 

به فناوری اطالعات و ارتباطات ……………. گفته میشود.

ITC

IT

ICT

IST

 

……………دستگاهی برای حفاظت از کامپیوتر در مقابل قطع شدن جریان برق است.

USB

USP

UBS

UPS

 

در مورد رمز عبور (Password (رعایت کدام نکته الزم است؟

کلمه عبور باید حداقل هشت کاراکتر باشد

کلمه عبور را به صورت منظم و دورهای )هر شش ماه یکبار( تغییر دهید

از یک کلمه عبور برای تمام حساب های خود استفاده نکنید.

هر سه گزینه

 

کدام یک از گزینه های زیر امکان ایجاد ایستگاه رادیوی اینترنتی را فراهم میسازد؟

VOIP

RSS

Podcast

Weblog

 

جهت اجرای یک دستور و انجام یک عمل کلید………….. مورد استفاده قرار میگیرد.

Enter

Backspace

Space

Shift

 

پس از یک بار فشردن و رها کردن کلید……………… کلیه حروف زبان انگلیسی به صورت بزرگ

تایپ میشوند.

Ctrl

Caps Lock

Shift

Alt

 

راههای مقابله با از دست دادن اطالعات سیستم در اثر حمله ویروس کدام گزینه است؟

اطمینان از عدم وجود ویروسهای ناشناخته در سیستم

تهیه دیسک های پشتیبان از سیستم

جلوگیری از ورود ویروس به سیستم از طریق اینترنت،فالپی ، Cd و…

هر سه گزینه

 

کدام یک از گزینه های زیر از عوامل خرید یک چاپگر نیست؟

رنگی یا تک رنگ بودن چاپگر

سرعت چاپ

محل قرار گیری کاغذ A4 برای چاپ

کیفیت چاپ

 

کدام یک از گزینههای زیر درست است؟

.است Linear Area Network عبارت مخفف LAN

وسعت جغرافیایی LAN از WAN کمتر است.

اینترنت شبکهای از نوع MAN میباشد.

هر سه گزینه