شماره تلفن های داخلی مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

واحدشماره داخلیتلگرام
دفتر مدیرعامل106
دفتر Pazhoohan Aviation106
معاونت مالی و اداری110
مدیر امور مالی111
مدیر اجرایی آموزش122
مسئول دفتر مدیر عامل106
واحد پذیرش101 – 105- 127
واحد صدور مدرک107
واحد انفورماتیک126
حراست123
مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات (ICT)112https://t.me/mftict
کارشناس دپارتمان فناوری اطلاعات (ICT)113
مدیر واحد تولید محتوا121https://t.me/mojtamefani
مدیر دپارتمان زبان خارجه های کودک و نوجوان108https://t.me/mojtamefani
کارشناس دپارتمان زبان های خارجه کودک و نوجوان109
مدیر دپارتمان معماری، فناوری مد و پوشاک116
کارشناس دپارتمان معماری، فناوری مد و پوشاک119
مدیر دپارتمان فنی مهندسی و برق الکترونیک و سینمای دیجیتال117https://t.me/mftfanni
مدیر دپارتمان علوم مالی و مدیریت112https://t.me/mftacct
مدیر دپارتمان کامپیوتر کودک و نوجوان119
مدیر دپارتمان زبان های خارجه بزرگسال118
کارشناس دپارتمان زبان های خارجه بزرگسال114
مدیر واحد بین اللمل120