شماره تلفن های داخلی مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

واحد شماره داخلی تلگرام
دفتر مدیرعامل 106
دفتر Pazhoohan Aviation 106
معاونت مالی و اداری 110
مدیر امور مالی 111
مدیر اجرایی آموزش 122
مسئول دفتر مدیر عامل 106
واحد پذیرش 101 – 105- 127
واحد صدور مدرک 107
واحد انفورماتیک 126
حراست 123
مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات (ICT) 112 https://t.me/mftict
کارشناس دپارتمان فناوری اطلاعات (ICT) 113
مدیر واحد تولید محتوا 121 https://t.me/mojtamefani
مدیر دپارتمان زبان خارجه های کودک و نوجوان 108 https://t.me/mojtamefani
کارشناس دپارتمان زبان های خارجه کودک و نوجوان 109
مدیر دپارتمان معماری، فناوری مد و پوشاک 116
کارشناس دپارتمان معماری، فناوری مد و پوشاک 119
مدیر دپارتمان فنی مهندسی و برق الکترونیک و سینمای دیجیتال 117 https://t.me/mftfanni
مدیر دپارتمان علوم مالی و مدیریت 112 https://t.me/mftacct
مدیر دپارتمان کامپیوتر کودک و نوجوان 119
مدیر دپارتمان زبان های خارجه بزرگسال 118
کارشناس دپارتمان زبان های خارجه بزرگسال 114
مدیر واحد بین اللمل 120