سرفصل دوره آموزش MTCWE

  • Wireless Standard
  • Wireless Tools
  • Wireless Troubleshooting
  • Wireless Advanced Settings
  • 802.11n
  • Wireless Security
  • WDS and MESH
  • Wireless Bridging
  • Nstreme Protocol
  • Nv2 Protocol

برنامه کلاس های آموزش شبکه میکروتیک

درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز Price
MTCNA 4 روز پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام +Network تومان800,000
MTCWE 3 روز پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان850,000
MTCRE 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان760,000
MTCTCE 3 روز پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان610,000
MTCUME 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان610,000
MTCINE 3 روز پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان1,130,000