سرفصل دوره آموزش MTCWE

  • Wireless Standard
  • Wireless Tools
  • Wireless Troubleshooting
  • Wireless Advanced Settings
  • 802.11n
  • Wireless Security
  • WDS and MESH
  • Wireless Bridging
  • Nstreme Protocol
  • Nv2 Protocol

برنامه کلاس های آموزش شبکه میکروتیک

درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
MTCNA4 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نامNetwork+ تومان700,000
MTCWE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام MTCNA تومان737,000
MTCRE 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام MTCNA تومان660,000
MTCTCE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام MTCNA تومان528,000
MTCUME 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام MTCNA تومان528,000
MTCINE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام MTCNA تومان1,023,000