دوره های آموزش مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست

مدیریت فناوری اطلاعات فرایندی است که به موجب آن کلیه منابع مرتبط با فناوری اطلاعات با توجه به اولویت ها و نیازهای سازمان مدیریت می شوند. این شامل منابع ملموس مانند سخت افزار شبکه، رایانه ها و افراد و همچنین منابع نامشهود مانند نرم افزار و داده ها است. هدف اصلی مدیریت IT تولید ارزش از طریق استفاده از فناوری است. برای رسیدن به این هدف، استراتژی های تجاری و فناوری باید تراز شوند.

توضیحات مختصر دوره آموزش مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات مختصر:

مدت دوره:

پیشنیاز:

مخاطبان:

توضیحات مختصر:

مدت دوره:

پیشنیاز:

مخاطبان:

توضیحات مختصر:

مدت دوره:

پیشنیاز:

مخاطبان:

توضیحات مختصر:

مدت دوره:

پیشنیاز:

مخاطبان:

برنامه کلاس های آموزش مدیریت فناوری اطلاعات

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مهارت های عمومی امنیت اطلاعات16 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان385,000 تومان346,500
ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001:200516 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان577,000 تومان519,300
سر ممیزی استاندارد ISO 27001:2005 40 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,947,000 تومان1,752,300