ثبت نام کلاس های مجتمع فنی تهران

توجه:

  • پس از ثبت نام در هر یک از کلاس های آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی رشت)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت.
  • تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی است و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.
  • گذراندن دروس پیش نیاز الزامی است. درصورت نیاز به مشاوره با کارشناسان دپارتمان تماس حاصل نمایید.
  • انصراف ار دوره فقط بصورت حضوری (مراجعه به مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت) امکان پذیر می باشد.
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL Pack نیمه خصوصی 65.5 شنبه و چهارشنبه 14:30 تا 17:30 99/04/18 تومان1,008,700
ICDL Level 1 نیمه خصوصی 34 شنبه و چهارشنبه 14:30 تا 17:30 99/04/18 تومان523,600
ICDL Level 2 نیمه خصوصی 31.5 شنبه و چهارشنبه17:30 تا 20:30 99/04/18 تومان485,100
اکسل پیشرفته 24 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام تومان300,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
PHP & MySQL web development 60یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30پیش ثبت نامWeb Design تومان1,420,000
Web Design Pack 136یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 99/05/22 آشنایی با برنامه نویسی تومان3,630,000
Web Design 34یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 99/05/22 آشنایی با برنامه نویسی تومان960,000
Advanced PHP & MySQL 42یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30پیش ثبت نام PHP & MySQL تومان1,250,000
WordPress & Woo-commerce 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام ICDL 1 تومان930,000
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام WordPress & Woo-commerce تومان1,240,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
C# Programming & SQL Server Database Development120 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نامICDL 1 تومان2,070,000
Web Client Development 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام C# & SQL Server تومان592,000
ASP.Net MVC 60 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام Web Client تومان1,850,000
Programming with Python 60 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/04/29ICDL 1 تومان1,150,000
Advanced Python Development 45 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30پیش ثبت نام Programming with Python تومان1,400,000
Android Pack120 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/05/29ICDL 1 تومان3,180,000
برنامه نویسی Android 70 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/05/29ICDL 1 تومان1,500,000
Advanced Android Development 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام برنامه نویسی Android تومان1,680,000
Developing iOS apps with Swift 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نامICDL 1 تومان1,380,000
برنامه نویسی ++c 60 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نامICDL 1 تومان865,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
+Network 30 دوشنبه و پنجشنبه14:30 تا 17:30 99/05/09 ندارد تومان450,000
MCSA 2016 Package(فشرده) 79.5 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/05/01 +Network تومان2,862,000
MCSE Package 103.5 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/05/01MCSA تومان3,352,000
Designing & Implementing a server Infrastructure 24یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/04/22MCSA تومان490,000
نام درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
CCNA R & S66 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/05/09 +Network تومان1,600,000
CCNP Pack 100 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 99/05/26 CCNA تومان2,900,000
CCNA Security 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام CCNA تومان1,660,000
CCNA & CCNP 166شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 99/04/14 +Network تومان4,500,000
درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
MTCNA4 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام+Network تومان800,000
MTCWE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان850,000
MTCRE 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان760,000
MTCTCE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان610,000
MTCUME 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان610,000
MTCINE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان1,130,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
HyperV 33 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,100,000
Citrix 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,100,000
VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5) 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,700,000
VMware vSphere Optimize and Scale (V 6.5) 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,750,000
VMware vSphere Troubleshooting Workshop (V6.5) 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان2,000,000
VMware vSphere Install, Configure , Manage and Optimize and Scale(V6.5) 70 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان2,600,000
Data Center Package130 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان4,700,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
Security Pack66پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نامNetwork+ تومان2,250,000
Security+ 30پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نامNetwork+ تومان860,000
CEH 36پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,650,000
CISSP 30پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,700,000
CHFI 33پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,650,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
A+ (Hardware) 51پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نامICDL 1 تومان655,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مهارت های عمومی امنیت اطلاعات16 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان462,000
ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001:200516 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان690,000
سر ممیزی استاندارد ISO 27001:2005 40 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان2,240,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
piping40 جمعه 20:30 تا 22:30 99/04/22 تومان850,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ms project 45 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/06/05 تومان950,000
primavera 50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/06/01 تومان1,100,000
پکیج مدیریت پروژه حرفه ای P6,primavera, ms,pmbok 106 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان2,700,000
تحلیل آماری داده ها با SPSS سطح یک24 دوشنبه 20:30 تا 22:30 99/04/23 تومان750,000
اصول و مدیریت پروژه براساس pmbok 32 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان900,000
آموزش کاربردی نرم افزار minitab24 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان850,000
کاربرد excel در مدیریت پروژه24 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان750,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
catia 1 50 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/04/16 تومان985,000
catia 2 50 دوشنبه و پنج شنبه 20:30 تا 22:30 99/04/16 تومان980,000
Matlab 1 32 دوشنبه 20:30 تا 22:30 99/05/06 تومان700,000
solidwork 1 50 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان975,000
Fluent 1 45 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان930,000
Abaqus 1 45 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
PLCS7300/400 I24 پنج شنبه 20:30 تا 22:30 99/04/19 تومان1,000,000
PLCS7300/400 II24یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان1,000,000
تعمیرات تلفن همراه 60 پنج شنبه 14:30 تا 20:30 با هماهنگی دپارتمان تومان1,600,000
میکروکنترلر AVR 50 با هماهنگی دپارتمان 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان1,100,000
EPLAN 30 با هماهنگی دپارتمان 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان1,000,000
طراحی تاسیسات الکتریکی 30 با هماهنگی دپارتمان 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان900,000
اصول برق صنعتی و مدارات فرمان 80 پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/05/20 تومان1,000,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری مالی خدماتی50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/04/28 تومان1,200,000
حسابداری بازرگانی 40یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/04/15 تومان975,000
حسابداری بهای تمام شده 24 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان980,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو (پیشرفته)20 چهارشنبه 19:00 الی 22 99/04/23 تومان405,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تکنیکال کاربردی بورس 24 پنج شنبه 9:00 تا 14:30 99/05/09 تومان1,200,000
مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 پنج شنبه14:30 تا 17:30 99/04/19 تومان950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری مالیاتی40یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان997,000
کارگاه نحوه تنظیم صورتهای مالی 18 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان920,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابرسی کاربردی60 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان1,470,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
German B2-4 51 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 19:30 تماس با دپارتمان تومان785,000
German B1-1 51 دوشنبه و پنج شنبه 16:00-17:30 تماس با دپارتمان تومان770,000
German A2-2 51 پنجشنبه14:30 تا 17:30 تماس با دپارتمان تومان760,000
German A2-1 51 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 تماس با دپارتمان تومان760,000
German A1-2 51یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 تماس با دپارتمان تومان715,000
German A1-2 51 شنبه، دوشنبه 20:30 تا 22:30 تماس با دپارتمان تومان715,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
CoursA1.1 36 دوشنبه و پنج شنبه15:30 تا 17:30 تماس با دپارتمان تومان460,000
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL2 نوجوان50 یکشنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان755,000
E-Kids1 30 شنبه و سه شنبه 11:00 تا 13:00 99/04/28 تومان825,000
E-Kids2 60 یکشنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان1,230,000
آموزش اصول سخت افزار برای نوجوانان 45 شنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/04/28 تومان1,100,000
ICDL1 نوجوان50یکشنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان650,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
برنامه نویسی مقدماتی #C نوجوانان 45 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان1,330,000
برنامه نویسی پیشرفته #Cنوجوانان 45 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان1,556,000
برنامه نویسی مقدماتی++C نوجوانان 45 شنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 99/04/28 تومان1,132,000
برنامه نویسی پیشرفته ++C نوجوانان 45 شنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 99/04/28 تومان1,461,000
برنامه نویسی اندروید مقدماتی نوجوانان 45 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان1,676,000
مقدمه ای بر الگوریتم برای نوجوانان 40 شنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 99/04/28 تومان865,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Web Starter 45 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان1,160,000
وبلاگ نویسی برای نوجوانان 30 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان762,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
فتوشاپ مقدماتی نوجوان 30یکشنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 99/04/29 تومان845,000
فتوشاپ پیشرفته نوجوان 45 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان975,000
CorelDraw مقدماتی نوجوان 30 شنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 99/04/28 تومان995,000
طراحی و متحرک سازی با Flash نوجوان 45 شنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 99/04/28 تومان1,230,000
اتوکد دوبعدی نوجوان 45 شنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 99/04/28 تومان1,100,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
نقاشی به کمک رایانه ویژه کودکان 30شنبه و سه شنبه 09:00 تا 11:00 99/04/28 تومان592,000
نقاشی و خلاقیت 18 یکشنبه 11:00 تا 13:00 99/04/31 تومان745,000
نقاشی ویترای 16 شنبه 09:00 تا 11:00 99/04/28 تومان1,100,000
خوشنویسی مقدماتی 12 شنبه 11:00 تا 12:00 99/04/28 تومان730,000
خوشنویسی متوسط 12 شنبه 12:00 تا 13:00 99/04/28 تومان810,000
خوشنویسی پیشرفته 12 شنبه 12:00 تا 13:00 99/04/28 تومان910,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
عکاسی دیجیتال نوجوان40 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/04/25 تومان1,950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک دانش آموزی دبیرستان1 18 شنبه 11:00 تا 14:00 99/04/28 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان2 18 سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان440,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان3 18 یکشنبه 11:00 تا 14:00 99/04/29 تومان440,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان4 18 چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/04/25 تومان440,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک دانش آموزی دبستان1 18یکشنبه 11:00 تا 14:00 99/04/29 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان2 18 سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/04/31 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان3 18یکشنبه 11:00 تا 14:00 99/04/29 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان4 18 چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/04/25 تومان440,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک مقدماتی25 دوشنبه و پنجشنبه 10:00 تا 12:00 99/04/30 تومان675,000
رباتیک متوسط25 شنبه و سه شنبه 9:00 تا 11:00 99/04/28 تومان730,000
رباتیک پیشرفته25 یکشنبه و چهارشنبه 9:00 تا 11:00 99/04/29 تومان780,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
پایان نامه ( اصول نگارش پایان نامه مدیریت ) 50 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان1,850,000
سمینار مهارتهای رزومه نویسی 8 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان345,000
دکترای حرفه ای مدیریت راهبردی کسب و کار 350 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان24,000,000
مدیریت عالی کسب و کار MBA (نیمه خصوصی) 200 پنجشنبه 14:30تا 17:30 99/05/02 تومان16,500,000 تومان13,200,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تیپهای شخصیتی و مهارت های ارتباطاتی 16 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان786,500
کارگاه فن بیان و اصول سخنرانی 16 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان450,000
کارگاه تکنیکهای طلائی مذاکره 8 یکشنبه با هماهنگی دپارتمان 99/04/29 تومان423,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مدلهای فرایندهای کسب و کار به کمک BPMN 20 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان1,260,000
مدیریت بازاریابی دیجیتال 50 پنج شنبه 9:30 تا 14:30 99/05/09 تومان1,950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مدیریت استرس8 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان290,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مهارتهای مدیریت30 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان773,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
اصول برنامه ریزی تولید برای سازمان های تولیدی و خدماتی20 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان481,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
کمک طراحی معمار داخلی به کمک رایانه مقدماتی388شنبه 11:00 تا 17:0099/04/28 تومان3,300,000
طراح معمار داخلی به کمک رایانه پیشرفته 394شنبه 11:00 تا 17:0099/04/28 تومان3,885,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
اتوکد دوبعدی 60 دوشنبه و پنجشنبه14:30 تا 17:30 99/05/30 تومان1,280,000
اتوکد دوبعدی 60 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 99/05/19 تومان1,280,000
اتوکد سه بعدی42شنبه وسه شنبه 11:00 تا 14:00 99/04/28 تومان882,000
Revit 60 شنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/04/28 تومان1,580,000
3DMax 100 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/04/28 تومان1,245,000
3DMax 100 شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 99/05/04 تومان1,245,000
V-Ray 30 دوشنبه 17:30 تا 20:30 99/06/17 تومان876,000
etabs & safe 120 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/05/26 تومان2,850,000
etabs & safe 120 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/07/13 تومان2,850,000
متره برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 دوشنبه و پنجشنبه 20:30 تا 22:30 99/04/29 تومان1,050,000
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو 24 یکشنبه 11:00 تا 14:00 99/04/29 تومان734,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84 دوشنبه9:00 تا 14:0099/05/27 تومان2,660,000
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84سه شنبه9:00 تا 14:00 99/05/28 تومان2,660,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
طراحی لباس پیشرفته با مدرک بین المللی City and Guilds 177 دوشنبه14:30 تا 17:30 99/05/27 تومان4,200,000
طراحی لباس مقدماتی با مدرک بین المللی City and Guilds192سه شنبه14:30 تا 17:3099/05/28 تومان4,200,000
طراحی لباس مقدماتی192سه شنبه14:30 تا 17:3099/05/28 تومان3,900,000
طراحی لباس پیشرفته 177 دوشنبه14:30 تا 17:30 99/05/27 تومان3,900,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تدوین فیلم با پریمیر Premiere 48 دوشنبه و پنجشنبه17:30 تا 20:30 99/04/26 تومان1,340,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تصویر برداری 40پنجشنبه17:30 تا 20:30 99/04/19 تومان2,350,000