ثبت نام کلاس های مجتمع فنی تهران

توجه:

  • پس از ثبت نام در هر یک از کلاس های آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی رشت)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت.
  • تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی است و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.
  • گذراندن دروس پیش نیاز الزامی است. درصورت نیاز به مشاوره با کارشناسان دپارتمان تماس حاصل نمایید.
  • انصراف ار دوره فقط بصورت حضوری (مراجعه به مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت) امکان پذیر می باشد.
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL Pack نیمه خصوصی 65.5دوشنبه و پنجشنبه17:30 تا 20:30 99/02/08 تومان1,008,700
ICDL Level 1 نیمه خصوصی 34دوشنبه و پنجشنبه17:30 تا 20:30 99/02/08 تومان523,600
ICDL Level 2 نیمه خصوصی 31.5 شنبه و چهارشنبه17:30 تا 20:30 99/02/24 تومان485,100
اکسل پیشرفته 24 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام تومان300,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
Web Design Pack 136یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 99/02/09 آشنایی با برنامه نویسی تومان3,630,000
Web Design 34یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 99/02/09 آشنایی با برنامه نویسی تومان960,000
PHP & MySQL web development 60یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 99/03/11Web Design تومان1,420,000
Advanced PHP & MySQL 42یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 99/05/19 PHP & MySQL تومان1,250,000
WordPress & Woo-commerce 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام ICDL 1 تومان930,000
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام WordPress & Woo-commerce تومان1,240,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
C# Programming & SQL Server Database Development120 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نامICDL 1 تومان2,070,000
Web Client Development 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام C# & SQL Server تومان592,000
ASP.Net MVC 60 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام Web Client تومان1,850,000
Programming with Python 60 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/02/09ICDL 1 تومان1,150,000
Advanced Python Development 45 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 99/03/25 Programming with Python تومان1,400,000
Android Pack120 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/02/08ICDL 1 تومان3,180,000
برنامه نویسی Android 70 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/02/08ICDL 1 تومان1,500,000
Advanced Android Development 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام برنامه نویسی Android تومان1,680,000
Developing iOS apps with Swift 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نامICDL 1 تومان1,380,000
برنامه نویسی ++c 60 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نامICDL 1 تومان865,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
Network+ 30 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/02/10 ندارد تومان450,000
MCSA 2016 Package(فشرده) 79.5 شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 99/02/10Network+ تومان2,862,000
MCSE Package 103.5 شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 99/02/10 MCSA تومان3,352,000
Designing & Implementing a server Infrastructure 24یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/02/14 MCSA تومان490,000
نام درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
CCNA R & S66شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 99/02/06 Network+ تومان1,600,000
CCNP Pack 100 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 99/02/21 CCNA تومان2,900,000
CCNA Security 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام CCNA تومان1,660,000
CCNA & CCNP 166شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 99/02/06 Network+ تومان4,500,000
درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
MTCNA4 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نامNetwork+ تومان800,000
MTCWE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان850,000
MTCRE 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان760,000
MTCTCE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان610,000
MTCUME 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان610,000
MTCINE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان1,130,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
HyperV 33 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,100,000
Citrix 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,100,000
VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5) 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,700,000
VMware vSphere Optimize and Scale (V 6.5) 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,750,000
VMware vSphere Troubleshooting Workshop (V6.5) 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان2,000,000
VMware vSphere Install, Configure , Manage and Optimize and Scale(V6.5) 70 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان2,600,000
Data Center Package130 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان4,700,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
Security Pack66پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نامNetwork+ تومان2,250,000
Security+ 30پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نامNetwork+ تومان860,000
CEH 36پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,650,000
CISSP 30پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,700,000
CHFI 33پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,650,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
A+ (Hardware) 51پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نامICDL 1 تومان655,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مهارت های عمومی امنیت اطلاعات16 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان462,000
ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001:200516 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان690,000
سر ممیزی استاندارد ISO 27001:2005 40 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان2,240,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
piping40 جمعه 20:30 تا 22:30 99/02/12 تومان850,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ms project 45 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/02/10 تومان950,000
primavera 50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان1,100,000
پکیج مدیریت پروژه حرفه ای P6,primavera, ms,pmbok 106 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/02/10 تومان2,700,000
تحلیل آماری داده ها با SPSS سطح یک24یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/02/09 تومان750,000
اصول و مدیریت پروژه براساس pmbok 32یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/02/09 تومان900,000
آموزش کاربردی نرم افزار minitab24 دوشنبه و پنج شنبه 20:30 تا 22:30 99/02/08 تومان850,000
کاربرد excel در مدیریت پروژه24 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان750,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
catia 2 50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان980,000
catia 1 50 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/02/10 تومان985,000
solidwork 1 50 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/02/10 تومان975,000
solidwork 2 50یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/02/09 تومان1,100,000
Fluent 1 45یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/02/09 تومان930,000
Matlab 1 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/02/10 تومان700,000
Abaqus 1 45 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
PLCS7300/400 I24یکشنبه و سه شنبه 9:00 تا 12:00 99/02/09 تومان1,000,000
PLCS7300/400 II24یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/02/09 تومان1,000,000
میکروکنترلر AVR 50یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/02/09 تومان1,100,000
EPLAN 30یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/02/09 تومان1,000,000
طراحی تاسیسات الکتریکی 30 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان900,000
اصول برق صنعتی و مدارات فرمان 80 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان1,000,000
تعمیرات تلفن همراه 60 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/02/10 تومان1,600,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری مالی خدماتی50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان1,200,000
حسابداری بازرگانی 40یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/02/09 تومان975,000
حسابداری مالی پیمانکاری 21 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان988,000
حسابداری بهای تمام شده 24 دوشنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان980,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو (پیشرفته)20 دوشنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان405,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تکنیکال کاربردی بورس 24 جمعه 09:30 تا 13:30 99/02/12 تومان1,200,000
مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 پنج شنبه14:30 تا 17:30 99/02/11 تومان950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری مالیاتی40 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/10 تومان997,000
کارگاه نحوه تنظیم صورتهای مالی 18 چهارشنبه 09:30تا 12:30 99/02/10 تومان920,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابرسی کاربردی60یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/02/09 تومان1,470,000
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع روز برگزاری مبلغ
Pre Intermediate3 36 10:00 تا 12:00 99/03/07 یکشنبه-چهارشنبه تومان415,000
Upper Intermediate5 36 20:30 تا 22:30 99/02/09 یکشنبه-سه شنبه تومان445,000
Upper Intermediate2 36 20:30 تا 22:30 99/02/20 شنبه- چهارشنبه تومان445,000
Upper Intermediate1 36 20:30 تا 22:30 99/02/14 یکشنبه-سه شنبه تومان445,000
Intermediate5 36 15:30 تا 17:30 99/02/21 یکشنبه-سه شنبه تومان415,000
Intermediate2 36 20:30 تا 22:30 99/02/09 یکشنبه-سه شنبه تومان415,000
Pre Intermediate4 36 20:30 تا 22:30 99/02/10 شنبه- چهارشنبه تومان415,000
Pre Intermediate1 36 20:30 تا 22:30 99/03/20 یکشنبه-سه شنبه تومان415,000
Elementary3 36 17:30 تا 19 99/02/22 دوشنبه -پنجشنبه تومان410,000
Elementary2 36 20:30 تا 22:30 99/03/18 یکشنبه-سه شنبه تومان410,000
Elementary1 36 20:30 تا 22:30 99/03/03 شنبه- چهارشنبه تومان410,000
Beginner2 36 20:30 تا 22:30 99/03/19 شنبه- چهارشنبه تومان410,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
IELTS451یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/03/13 تومان1,720,000
IELTS351 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/20 تومان1,720,000
IELTS251 دوشنبه و پنجشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/08 تومان1,720,000
IELTS251یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/02/09 تومان1,720,000
IELTS251 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/03/31 تومان1,720,000
IELTS151 شنبه، دوشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/15 تومان1,720,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Pre IELTS51 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/02/13 تومان1,216,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
German B2-4 51 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 19:30 99/04/02 تومان785,000
German B1-1 51 دوشنبه و پنج شنبه 16:00-17:30 99/02/15 تومان770,000
German A2-2 51 پنجشنبه14:30 تا 17:30 99/07/10 تومان760,000
German A2-1 51 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/03/10 تومان760,000
German A1-2 51یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/02/09 تومان715,000
German A1-2 51 شنبه، دوشنبه 20:30 تا 22:30 99/03/03 تومان715,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
CoursA1.1 36 دوشنبه و پنج شنبه15:30 تا 17:30 99/02/08 تومان460,000
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
PreMove232 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/02/10 تومان320,000
Move632یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/02/09 تومان325,000
Move632 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/10 تومان325,000
Move632 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/10 تومان325,000
Move332 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 99/02/10 تومان325,000
Move332یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 99/02/09 تومان325,000
Move232 دوشنبه19:00 تا 20:30 99/02/08 تومان325,000
Start132یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 99/02/09 تومان320,000
Kids732یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 99/02/09 تومان320,000
Kids532 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/08 تومان320,000
Move932یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 99/02/09 تومان325,000
Move932یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 99/02/09 تومان325,000
Move232 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/02/10 تومان325,000
Move132 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/02/10 تومان325,000
Move132 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/08 تومان325,000
Start632یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/02/09 تومان320,000
Start332 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 19:00 99/02/08 تومان320,000
Fly632یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 99/02/09 تومان355,000
Fly432 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 99/02/10 تومان355,000
Fly532یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 99/02/09 تومان355,000
Fly232 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/08 تومان355,000
Fly232 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/08 تومان355,000
Move1632 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 99/02/10 تومان325,000
Move1632 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/10 تومان325,000
Move1232یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/02/09 تومان325,000
Move1232یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 99/02/09 تومان325,000
Move1332 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/10 تومان325,000
Move1132 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/10 تومان325,000
KETS132یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 99/02/09 تومان355,000
KETS132 پنجشنبه 08:30 تا 11:30 99/02/11 تومان355,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/02/10 تومان355,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 99/02/10 تومان355,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه 15:15 تا 16:45 99/02/10 تومان355,000
Fly532یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/02/09 تومان355,000
Fly532 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/10 تومان355,000
Fly632 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 19:00 99/02/08 تومان355,000
KETS332 پنجشنبه 14:30 تا 17:30 99/02/11 تومان355,000
KETS332 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 99/02/11 تومان355,000
KETS232 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/10 تومان355,000
KETS232 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/02/10 تومان355,000
PETS232یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 99/02/09 تومان380,000
KETS732 پنجشنبه 14:30 تا 17:30 99/02/11 تومان355,000
KETS432 پنجشنبه 08:30 تا 11:30 99/02/11 تومان355,000
KETS432 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 99/02/11 تومان355,000
PETS432یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 99/02/09 تومان380,000
PETS432یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 99/02/09 تومان380,000
KETS232 پنجشنبه 8:00 تا 11:00 99/02/11 تومان355,000
PETS232یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/02/09 تومان380,000
PETS232یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 99/02/09 تومان380,000
PETS432 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 99/02/11 تومان380,000
PETS532 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 99/02/10 تومان380,000
PETS532یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/02/09 تومان380,000
Advance332 پنجشنبه 17:30 تا 20:30 99/02/11 تومان380,000
Advance432 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 99/02/11 تومان380,000
Advance532 دوشنبه 16:00 تا 17:30 99/02/08 تومان380,000
Advance532 پنجشنبه 14:30 تا 16:00 99/02/11 تومان380,000
Advance532 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/02/10 تومان380,000
Advance532یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 99/02/09 تومان380,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Free Discussion3 20 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 99/02/10 تومان300,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL2 نوجوان50 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/02/04 تومان755,000
E-Kids1 30یکشنبه و سه شنبه 11:00 تا 13:00 99/02/07 تومان825,000
E-Kids2 60 شنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/02/13 تومان1,230,000
آموزش اصول سخت افزار برای نوجوانان 45 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/02/04 تومان1,100,000
ICDL1 نوجوان50 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/02/04 تومان650,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
برنامه نویسی مقدماتی #C نوجوانان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 99/02/04 تومان1,330,000
برنامه نویسی پیشرفته #Cنوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 99/02/04 تومان1,556,000
برنامه نویسی مقدماتی++C نوجوانان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 99/02/04 تومان1,132,000
برنامه نویسی پیشرفته ++C نوجوانان 45 جمعه11:00 تا 14:00 99/02/04 تومان1,461,000
برنامه نویسی اندروید مقدماتی نوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 99/02/04 تومان1,676,000
مقدمه ای بر الگوریتم برای نوجوانان 40 پنجشنبه11:00 تا 14:00 99/02/04 تومان865,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Web Starter 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 99/02/04 تومان1,160,000
وبلاگ نویسی برای نوجوانان 30 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 99/02/04 تومان762,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
فتوشاپ مقدماتی نوجوان 30 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 99/02/04 تومان845,000
فتوشاپ پیشرفته نوجوان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 99/02/11 تومان975,000
CorelDraw مقدماتی نوجوان 30 پنجشنبه 08:00 تا 11:0099/02/18 تومان995,000
طراحی و متحرک سازی با Flash نوجوان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 99/02/11 تومان1,230,000
اتوکد دوبعدی نوجوان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 99/02/04 تومان1,100,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
نقاشی به کمک رایانه ویژه کودکان 30 پنجشنبه 11:00 تا 13:00 99/02/04 تومان592,000
نقاشی و خلاقیت 18 پنجشنبه 11:00 تا 13:00 99/02/11 تومان745,000
نقاشی ویترای 16 پنجشنبه 11:00 تا 13:00 99/02/04 تومان1,100,000
خوشنویسی مقدماتی 12 پنجشنبه 10:00 تا 11:00 99/02/11 تومان730,000
خوشنویسی متوسط 12 پنجشنبه 11:00 تا 12:00 99/02/11 تومان810,000
خوشنویسی پیشرفته 12 پنجشنبه 12:00 تا 13:00 99/02/04 تومان910,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
عکاسی دیجیتال نوجوان40 پنجشنبه14:30 تا 17:30 99/02/04 تومان1,950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک دانش آموزی دبیرستان1 18پنجشنبه14:30 تا 17:30 99/03/01 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان2 18پنجشنبه14:30 تا 17:30 99/03/01 تومان440,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان3 18پنجشنبه14:30 تا 17:30 99/03/01 تومان440,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان4 18پنجشنبه14:30 تا 17:30 99/03/01 تومان440,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک دانش آموزی دبستان1 18 پنجشنبه 08:00 تا 10:00 99/02/18 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان2 18 پنجشنبه 10:00 تا 12:00 99/02/18 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان3 18 پنجشنبه14:30 تا 17:30 99/02/18 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان4 18 پنجشنبه 10:00 تا 12:00 99/02/18 تومان440,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک مقدماتی25 پنجشنبه 10:00 تا 12:0099/02/11 تومان675,000
رباتیک متوسط25 پنجشنبه08:00 تا 10:0099/02/11 تومان730,000
رباتیک پیشرفته25 پنجشنبه08:00 تا 10:0099/02/11 تومان780,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
پایان نامه ( اصول نگارش پایان نامه مدیریت ) 50 چهارشنبه و پنجشنبه09:30 تا 13:30 99/02/11 تومان1,850,000
سمینار مهارتهای رزومه نویسی 8 پنجشنبه09:30 تا 13:30 99/02/11 تومان345,000
دکترای حرفه ای مدیریت راهبردی کسب و کار 350 چهارشنبه و پنجشنبه09:30 تا 13:30 99/02/11 تومان24,000,000
مدیریت عالی کسب و کار MBA400 چهارشنبه و پنجشنبه09:30 تا 13:30 99/02/11 تومان16,500,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
سمینار اصول و فنون مذاکره 8شنبه 17:30 تا 20:30 99/02/13 تومان345,000
تیپهای شخصیتی و مهارت های ارتباطاتی 16 پنجشنبه 14:30 تا 17:30 99/02/11 تومان786,500
کارگاه تکنیکهای طلائی مذاکره 8 یکشنبه 14:30 تا 17:30 99/02/14 تومان423,000
کارگاه فن بیان و اصول سخنرانی 16 یکشنبه09:00 تا 12:00 99/02/14 تومان450,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مدلهای فرایندهای کسب و کار به کمک BPMN 20 پنج شنبه 14:30 تا 17:30 99/02/11 تومان1,260,000
بازاریابی اینترنتی 20چهارشنبه17:30تا 20:30 99/02/10 تومان972,000