ثبت نام کلاس های مجتمع فنی تهران

توجه:

  • پس از ثبت نام در هر یک از کلاس های آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی رشت)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت.
  • تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی است و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مهارت های عمومی امنیت اطلاعات16 پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان385,000
ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001:200516 پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان577,000
سر ممیزی استاندارد ISO 27001:2005 40 پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,947,000
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS بر مبنای استاندارد ISO 27001:2005 24 پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان588,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL Pack131دوشنبه و پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/07/01 تومان808,000
ICDL Level 1 68دوشنبه و پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/07/01 تومان418,000
ICDL Level 2 63دوشنبه و پنجشنبه17:30 تا 20:30 98/07/15 تومان396,000
اکسل پیشرفته 24 جمعه 09:00 تا 14:00 98/07/12 تومان225,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
A+ (Hardware) 51پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام تومان594,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Web Design Pack146 شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/07/17 تومان2,992,000
Web Design 44 شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/07/17 تومان800,000
PHP & MySQL web development 60 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/06/30 تومان1,190,000
Advanced PHP & MySQL 42یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/07/23 تومان1,002,000
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو 45 جمعه 14:00 تا 19:00 98/07/12 تومان990,000
WordPress & Woo-commerce 45 جمعه 09:00 تا 14:00 98/07/12 تومان775,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
C# Programming & SQL Server Database Development120 جمعه09:00 تا 14:00 98/07/12 تومان1,659,000
Web Client Development 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان474,000
ASP.Net MVC 60 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,200,000
Programming with Python 60 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 98/07/07 تومان900,000
Android Pack 70 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 98/07/30 تومان1,215,000
Advanced Android Development 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,200,000
Developing iOS apps with Swift 50 جمعه09:00 تا 14:00 98/07/12 تومان1,150,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
HyperV 33 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان918,000
Citrix 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان836,000
VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5) 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,375,000
VMware vSphere Optimize and Scale (V 6.5) 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,400,000
VMware vSphere Troubleshooting Workshop (V6.5) 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,650,000
VMware vSphere Install, Configure , Manage and Optimize and Scale(V6.5) 70 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان2,145,000
Data Center Package130 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان3,564,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
CISSP 30پیش ثبت نامپیش ثبت نام تومان1,400,000
CEH 36پیش ثبت نامپیش ثبت نام تومان1,430,000
CHFI 33پیش ثبت نامپیش ثبت نام تومان1,320,000
Security+ 30پیش ثبت نامپیش ثبت نام تومان715,000
Security Pack66پیش ثبت نامپیش ثبت نام تومان1,950,000
نام درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
CCNA R & S66 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/07/21 تومان1,250,000
CCNP Pack 100شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/07/10 تومان2,350,000
CCNA Security 50شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/06/30 تومان1,380,000
CCNA & CCNP 166 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/07/21 تومان3,600,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Network+ 30یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/06/31 تومان360,000
MCSA 2016 Package159 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/07/17 تومان2,954,000
MCSE Package 183 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/07/17 تومان3,379,000
Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 51 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/07/17 تومان924,000
درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
MTCNA4 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان700,000
MTCWE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان737,000
MTCRE 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان660,000
MTCTCE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان528,000
MTCUME 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان528,000
MTCINE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,023,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
piping40 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان680,000
pdms 140یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/07/14 تومان990,000
hysys 36 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان650,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ms project 45 جمعه 9:00 تا 13:00 98/07/19 تومان750,000
primavera 60 جمعه 9:00 تا 13:00 98/07/19 تومان892,000
پکیج جامع مدیریت پروژه primavera, ms,pmbok 106 جمعه 9:00 تا 13:00 98/07/12 تومان1,922,000
آموزش کاربردی نرم افزار minitab24 دوشنبه و پنج شنبه 20:30 تا 22:30 98/07/15 تومان564,000
اصول و مدیریت پروژه براساس pmbok 32یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/07/16 تومان672,000
کاربرد excel در مدیریت پروژه24 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان540,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
catia 164 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/07/06 تومان740,000
catia 2 50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/10 تومان850,000
solidwork 164 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/06 تومان715,000
solidwork 2 50یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/07/09 تومان850,000
Fluent 1 45یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/07/14 تومان750,000
Abaqus 1 45 جمعه 9:30 تا 13:30 98/07/12 تومان750,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
PLCS7300/400 I24 جمعه 9:00 تا 13:00 98/07/19 تومان792,000
PLCS7300/400 II24 جمعه 9:00 تا 12:00 98/07/19 تومان808,000
میکروکنترلر AVR 50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان855,000
EPLAN 30یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/07/14 تومان870,000
مدیریت هوشمند ساختمان BMS 36 جمعه 8:00 تا 16:00 98/07/19 تومان825,000
طراحی تاسیسات الکتریکی 30 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان756,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 60یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/07/14 تومان860,000
نرم افزار corel 30 دوشنبه و پنج شنبه14:30 تا 17:30 98/07/11 تومان420,000
نرم افزار Indesign 30یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/07/14 تومان800,000
نرم افزار Illustrator 40 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 98/07/15 تومان550,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری مالی خدماتی50یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/07/09 تومان970,000
حسابداری بازرگانی 40یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/07/14 تومان780,000
حسابداری مالیاتی 40 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان762,000
حسابداری صنعتی50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان1,000,000
حسابداری مالی پیمانکاری 21 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/10 تومان760,000
حسابداری ویژه بازار کار 180یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/07/14 تومان3,720,000
حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی50یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/07/14 تومان962,000
انبارداری و انبارگردانی 24 جمعه 09:30 تا 13:30 98/07/12 تومان585,000
حسابرسی داخلی و عملیاتی 16یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/07/14 تومان292,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو (پیشرفته)20 دوشنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/10 تومان405,000
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری مالیاتی40 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/10 تومان767,000
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالی 10 شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/07/10 تومان374,000
کارگاه نحوه تنظیم صورتهای مالی 18 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان715,000
مالیات بر ارزش افزوده 8یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/07/07 تومان209,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابرسی داخلی و عملیاتی 16 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/05/23 تومان292,000
حسابرسی کاربردی60یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/05/22 تومان2,920,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Beginner2 36یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/06/26 تومان334,000
Pre Intermediate1 36یکشنبه و سه شنبه 10:00 تا 12:00 98/06/31 تومان345,000
Pre Intermediate4 36 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/06/30 تومان345,000
Intermediate3 36یکشنبه و سه شنبه 15:30 تا 17:30 98/06/24 تومان345,000
IELTS2 51یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19 98/07/02 تومان1,216,000
IELTS3 51یکشنبه و سه شنبه 19 تا 21 98/06/24 تومان1,216,000
IELTS4 51 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/06/27 تومان1,216,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
IELTS251یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/06/26 تومان1,216,000
IELTS351یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 21:00 98/06/24 تومان1,216,000
IELTS451 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/07/03 تومان1,216,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
German B2-2 51 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 19:30 98/07/01 تومان648,000
German A1-1 51 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/06/23 تومان618,000
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Free Discussion2 20 شنبه و چهارشنبه 11 تا 12:30 98/05/02 تومان241,000
Free Discussion1 20یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:3098/05/01 تومان241,000
Free Discussion1 20یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:3098/05/01 تومان241,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL1 نوجوان50 پنجشنبه 11:00 تا 14:0098/07/04 تومان520,000
ICDL2 نوجوان50 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 98/07/11 تومان581,000
E-Kids1 30یکشنبه و سه شنبه 11:00 تا 13:00 98/07/21 تومان677,000
E-Kids2 60 شنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 98/07/20 تومان984,000
آموزش اصول سخت افزار برای نوجوانان 45 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 98/07/25 تومان884,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
برنامه نویسی مقدماتی #C نوجوانان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/07/25 تومان985,000
برنامه نویسی پیشرفته #Cنوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/07/25 تومان1,153,000
برنامه نویسی مقدماتی++C نوجوانان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/07/25 تومان944,000
برنامه نویسی پیشرفته ++C نوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/07/11 تومان1,218,000
برنامه نویسی اندروید مقدماتی نوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/07/25 تومان1,524,000
مقدمه ای بر الگوریتم برای نوجوانان 40 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/07/25 تومان865,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Web Starter 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/07/11 تومان893,000
وبلاگ نویسی برای نوجوانان 30 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/07/11 تومان663,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
فتوشاپ مقدماتی نوجوان 30 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/07/25 تومان653,000
فتوشاپ پیشرفته نوجوان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/07/11 تومان751,000
CorelDraw مقدماتی نوجوان 30 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/07/11 تومان711,000
طراحی و متحرک سازی با Flash نوجوان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/07/11 تومان950,000
اتوکد دوبعدی نوجوان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/07/25 تومان889,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
نقاشی به کمک رایانه ویژه کودکان 30 پنجشنبه 11:00 تا 13:00 98/07/25 تومان592,000
نقاشی و خلاقیت 18 پنجشنبه 11:00 تا 13:00 98/07/18 تومان648,000
نقاشی ویترای 16 پنجشنبه 11:00 تا 13:00 98/07/25 تومان715,000
خوشنویسی مقدماتی 12 پنجشنبه 10:00 تا 11:00 98/07/11 تومان416,000
خوشنویسی متوسط 12 پنجشنبه 11:00 تا 12:00 98/07/11 تومان458,000
خوشنویسی پیشرفته 12 پنجشنبه 12:00 تا 13:00 98/07/11 تومان520,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
عکاسی دیجیتال نوجوان40 پنجشنبه14:30 تا 17:3098/07/25 تومان1,945,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک دانش آموزی دبیرستان1 18پنجشنبه14:30 تا 17:3098/07/25 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان2 18پنجشنبه 08:00 تا 11:0098/07/25 تومان360,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان3 18پنجشنبه 09:00 تا 11:0098/07/25 تومان360,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان4 18پنجشنبه 08:00 تا 11:0098/07/25 تومان360,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک دانش آموزی دبستان1 18 پنجشنبه 08:00 تا 10:0098/07/11 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان2 18 پنجشنبه 08:00 تا 10:0098/07/11 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان3 18 دوشنبه14:30 تا 17:30 98/07/25 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان4 18 پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/07/25 تومان360,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک مقدماتی25 پنجشنبه 12:00 تا 14:3098/07/11 تومان499,000
رباتیک متوسط25 پنجشنبه 12:00 تا 14:3098/07/11 تومان541,000
رباتیک پیشرفته25 پنجشنبه 08:00 تا 10:30 98/07/18 تومان561,000
No product object found
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
اتوکد دوبعدی 60 دوشنبه و پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/07/22 تومان822,000
اتوکد دوبعدی 60 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/07/21 تومان822,000
اتوکد سه بعدی42 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/07/23 تومان735,000
اتوکد سه بعدی42شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/07/24 تومان735,000
Revit 60شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/07/06 تومان1,020,000
Revit 60 دوشنبه و پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/07/01 تومان1,020,000
3DMax 100شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/07/20 تومان1,245,000
3DMax 100شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/07/20 تومان1,245,000
3DMax 100 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 20:30 98/07/22 تومان1,245,000
V-Ray 30 سه شنبه 11:00 تا 14:00 98/07/30 تومان730,000
etabs & safe 120 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/07/28 تومان2,280,000
etabs & safe 120 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 20:30 98/07/22 تومان2,280,000
متره برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/07/07 تومان860,000
متره برآورد و صورت وضعیت نویسی 50شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان860,000
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو 24 سه شنبه 11:00 تا 14:00 98/07/30 تومان545,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ع تالتغلبفیقیفاقی 51یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:3098/05/01 تومان200,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84 چهارشنبه9:00 تا 14:00 98/07/24 تومان1,900,000
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84دوشنبه9:00 تا 14:0098/07/29 تومان1,900,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192دوشنبه14:30 تا 17:3098/07/01 تومان3,400,000
طراحی لباس پیشرفته 177 چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/07/03 تومان3,200,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تدوین فیلم با پریمیر Premiere 40یکشنبه و پنجشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/14 تومان1,045,000
تدوین فیلم با ادیوس Edius 36 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان861,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تصویر برداری 40 جمعه 09:00 تا 13:00 98/07/13 تومان1,870,000
Now go add some variable products!