شروع قطعی فن بیان و هنر سخنوری

 

همواره امکان دارد در سخنرانی و صحبت در جمع ترس و اضطراب منجر به پیشامدهای ناگواری در ارایه شما شده و یا باعث به بیراهه رفتن روند سخنرانیتان شود. ولی این روند نبایستی منجر به این ذهنیت شود که راهی جهت مقابله با آن وجود ندارد. ما در این دوره به شما می آموزیم که به چه صورت بر استرس خود غلبه کرده و آن را قبل و در حین سخنرانی، مدیریت کنید و کاهش دهید. این امر مستلزم این است که الگوی تفکر خود را تغییر داده و به ترس به عنوان یک واکنش مثبت بنگرید. بعبارتی به جای آنکه آن را یک عامل مخرب بدانید، که قرار است مانع کار شما شود، در صدد این باشید که نوع این اضطراب را تغییر دهید و آن را به حس هیجان تبدیل کنید. هیجانی که به عنوان یک انرژی مثبت کمک خواهد کرد که یک سخنرانی پرشور و اشتیاقی را داشته و آن را تبدیل به هیجانی مثبت کرده و از اجرای عالی و پر انرژی خود لذت ببرید.