جذب مدرس مهندسی صنایع

مرکز آموزش مجتمع فنی تهران واحد رشت به منظور تکمیل اساتید خود ، از مدرسان حوزه های مهندسی صنایع  دعوت به همکاری می نمایند .
 واجدین شرایط  می توانند رزومه خود را به
آدرس fmohandesi@mftgilan.com   ارسال نمایند وجهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3431  داخلی 117  تماس حاصل فرمایند