لیست جدول شماره های داخلی

شماره های داخلی مجتمع فنی تهران واحد رشت
آدرس تلگرام شماره سمت کاری نام و نام خانوادگی
داخلی : 106 دفتر مدیرعامل .
داخلی : 106 دفتر Pazhoohan Aviation .
داخلی : 110 معاونت مالی و اداری .
داخلی : 111 مدیر امور مالی .
داخلی : 122 مدیر اجرایی آموزش .
داخلی : 106 مسئول دفتر مدیر عامل .
داخلی 101 کارمند پذیرش .
داخلی : 107 واحد صدور مدرک .
داخلی : 126 واحد انفورماتیک .
داخلی : 126 واحد انفورماتیک .
داخلی : 123 حراست  .
داخلی : 114   مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات ( ICT) .
داخلی : 113 کارشناس دپارتمان فناوری اطلاعات ( ICT) .
داخلی : 121 مدیر واحد تولید محتوا .
داخلی : 108 مدیر دپارتمان زبان خارجه های کودک و نوجوان .
داخلی : 109 کارشناس دپارتمان زبان های خارجه کودک و نوجوان .
داخلی : 116 مدیر دپارتمان معماری ، فناوری مد و پوشاک .
داخلی : 119 کارشناس دپارتمان معماری ، فناوری مد و پوشاک .
داخلی : 117 مدیر دپارتمان فنی مهندسی و برق الکترونیک و سینمای دیجیتال .
داخلی : 117 مدیر دپارتمان علوم مالی و مدیریت .
داخلی : 119 مدیر دپارتمان کامپیوتر کودک و نوجوان .
داخلی : 118 مدیر دپارتمان زبان های خارجه بزرگسال .
داخلی : 109 کارشناس دپارتمان زبان های خارجه بزرگسال .
داخلی : 120 مدیر واحد بین اللمل .