لیست جدول شماره های داخلی

شماره های داخلی مجتمع فنی تهران واحد رشت
آدرس تلگرام شماره سمت کاری نام و نام خانوادگی
داخلی: 106 دفتر مدیرعامل امید امیرخانی
داخلی : 110 معاونت مالی و اداری نغمه سادات منصوری
داخلی : 111 مدیر امور مالی احمدرضا نامدار
داخلی :122 مدیر اجرایی آموزش فاطمه سلیمان پور
داخلی :106 مسئول دفتر مدیر عامل مریم مساح زاده
داخلی :101 کارمند پذیرش مهکامه سنتی
داخلی :107 واحد صدور مدرک سپیده شیرافکن
داخلی :126 واحد انفورماتیک آرش لطیف
داخلی :126 واحد انفورماتیک سیده مریم زادجعفر
داخلی :123 حراست  زهرا مصطفی دوست
داخلی :114   مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات ( ICT) حامد خلیلی
داخلی :113 کارشناس دپارتمان فناوری اطلاعات ( ICT) سارا کوهستانی
داخلی : 121 مدیر واحد تولید محتوا شهرام حاجتی
داخلی :108 مدیر دپارتمان زبان خارجه های کودک و نوجوان طاهره صابری
داخلی :109 کارشناس دپارتمان زبان های خارجه کودک و نوجوان معصومه امیدی
داخلی :116 مدیر دپارتمان معماری ، فناوری مد و پوشاک حجت الله رشید
داخلی :119 کارشناس دپارتمان معماری ، فناوری مد و پوشاک آنیا پژمان نیا
داخلی 117 مدیر دپارتمان فنی مهندسی و برق الکترونیک و سینمای دیجیتال لیلا سیروس
داخلی 117 مدیر دپارتمان علوم مالی و مدیریت لیلا سیروس
داخلی:119 مدیر دپارتمان کامپیوتر کودک و نوجوان آنیا پژمان نیا
داخلی :118 مدیر دپارتمان زبان های خارجه بزرگسال یونس طاووسی
داخلی :109 کارشناس دپارتمان زبان های خارجه بزرگسال معصومه امیدی
داخلی :112 مدیر دپارتمان رباتیک سیده المیرا اخوان معروفی
داخلی :120 مدیر واحد بین اللمل صدرا محمود زاده